Algemene voorwaarden

PURE Personal Training; ingeschreven bij K.v.K. te Enschede onder nummer: 65300114.

PURE Personal Training is gespecialiseerd in leefstijl verandering, Personal Training, Small Group Training, afvallen en voedingsbegeleiding.

Artikel 1. Begrippen

De organisatie: PURE Personal Training.

Deelnemer: Natuurlijk persoon (m/v) die deze overeenkomst aangaat met PURE Personal Training voor beoefening van sport-/bewegingsactiviteiten.

Personal Trainer: Leanne Smith.

Activiteit(en): Personal Training, voedingsbegeleiding, afval coaching en LifeStyle coaching.

De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden, waarin de deelnemer en PURE Personal Training schriftelijk overeenkomen dat PURE  Personal Training de activiteiten, die de deelnemer met Leanne Smith heeft afgesproken, zal verzorgen aan de deelnemer.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij PURE Personal Training voor het deelnemen aan een of meerdere activiteit(en). Op iedere activiteit van PURE Personal Training zijn deze voorwaarden van toepassing.

Gebruik van de diensten van PURE Personal Training geschiedt geheel voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen.

Artikel 3. Intakeprocedure

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het aannameformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan PURE Personal Training te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zullen de activiteiten starten. Veranderingen betreffende uw persoonsgegevens dient u per omgaande aan PURE Personal Training door te geven.

Artikel 4. Tijdstip en plaats

Bij de bevestiging van de inschrijving zal PURE Personal Training  meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is vooraf met de deelnemer overlegd. Indien, door welke omstandigheden dan ook, een tijdstip niet kan doorgaan is PURE Personal Training bevoegd om in overleg met de deelnemer een ander tijdstip te plannen. Dit dient 24 uur van te voren bekend te zijn. Dit geldt zowel voor PURE Personal Training alsook de deelnemer.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

Op PURE Personal Training rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit wordt door Leanne Smith bepaald. PURE Personal Training voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat PURE Personal Training niet instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Voor elke door PURE Personal Training aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. PURE Personal Training kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. PURE Personal Training is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is PURE Personal Training niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door PURE Personal Training georganiseerde activiteiten. PURE Personal Training is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen PURE Personal Training wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die PURE Personal Training aanbiedt.

De deelnemer is jegens PURE Personal Training aansprakelijk wanneer PURE Personal Training op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze deelnemer. De deelnemer dient PURE Personal Training te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 7. Ziekmelding

Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan PURE Personal Training. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend.

Artikel 8. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. PURE Personal Training is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van onze Personal Trainer of bij onvoldoende belangstelling van een programma behoudt PURE Personal Training het recht desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt de overeenkomst met een week verlengd.

Artikel 9. Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat is om de instructies van de Personal Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe, alvorens de overeenkomst met PURE Personal Training aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

Artikel 10. Vertrouwelijkheid

PURE Personal Training dankt u voor het vertrouwen dat u in mij stelt en ik beloof zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. PURE Personal Training is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Om u goede en persoonlijke service te kunnen bieden heb ik gegevens van u nodig. PURE Personal Training is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van PURE Personal Training gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. PURE Personal Training houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Contactinformatie wordt gebruikt om informatie omtrent PURE Personal Training te verzenden. Deze klantinformatie wordt tevens gebruikt om promotiemateriaal te verzenden en om met (potentiele) klanten in contact te kunnen komen wanneer nodig en gewenst.

Artikel 11. Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteedt aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door PURE Personal Training. Ondanks de constante zorg en aandacht die ik aan de samenstelling van deze website besteed, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zal ik0 de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. PURE Personal Training kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Op het gebruik van deze website, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen met PURE Personal Training die ontstaan naar aanleiding van het gebruik van deze website , op welke wijze dan ook, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Deze website kan links naar andere websites bevatten. PURE Personal Training is niet verantwoordelijk voor het privacy statement van desbetreffende websites.

Artikel 12. Intellectueel eigendom

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de deelnemer toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door PURE Personal Training voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van PURE Personal Training. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van PURE Personal Training.

Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. ten behoeve van PURE Personal Training zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door PURE Personal Training. Stukken mogen niet door PURE Personal Training zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden zijn gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de deelnemer.

Artikel 13. Geschillen

Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot PURE Personal Training. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar PURE Personal Training is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands recht van toepassing.